Regulamin

Regulamin sklepu

Regulamin zakupów sklepu internetowego z odzieżą i akcesoriami Niemul

Słowniczek pojęć

 1. Sklep, Sprzedawca – Niemul prowadzący sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, działający pod domeną www.niemul.pl jest własnościa Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. 6-tego Sierpnia 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497479, kapitał zakładowy: 50 000 zł, REGON: 061646803, NIP 716-281-48-83,
 2. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod www.niemul.pl, prowadzony jest przez firmą Emotivo Sp. z o.o.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 5. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
 6. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy.
 7. Oferta Sklepu obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz za granicą.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 9. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego przez podanie adresu e-mail i hasła.
 10. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych (np.: w opiniach o produkcie).
 11. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem.

§ 2 Składanie zamówień

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep.
 4. Sklep ma możliwość dodatkowej telefonicznej lub mailowej weryfikacji i potwierdzenia zamówienia.
 5. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. W tym celu należy anulować zamówienie w Panelu administracyjnym lub skontaktować się ze Sklepem.
 6. Sklep udostępnia jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu (towar wysyłany jest po zaksięgowaniu ceny na rachunku bankowym),
  2. gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),
  3. kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Payu.
 7. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sklepu nie jest wiążąca i zamówienie może być anulowane.

§ 3 Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (w szczególności numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiającego weryfikację i potwierdzenie zamówienia).
 2. W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia Sklep dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 3. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania towaru, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Przesyłki są dostarczane zazwyczaj w ciągu 1-5 dni od ich nadania. W przypadku przewidywanego przedłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym każdorazowo informowany.
 4. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.
 5. Dowodem dokonania zakupy jest faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w formie elektronicznej na adres mailowy.
 6. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji dostawy:
  1. odbiór osobisty -bezpłatny
  2. Kurier DPD: 10.00 zł
 7. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia) oraz w zakładce „Wysyłka” , której postanowienia są integralną częścią regulaminu. Ewentualne koszty dostawy doliczane są do zamówienia i ponoszone są przez Kupującego.
 8. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sklep zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sklepu. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji, protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

§ 4 Reklamacja i gwarancja

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
 2. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail lub poczty polskiej.
 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Przy zgłaszaniu reklamacji Sklep zaleca podanie imienia i nazwiska Kupującego, numeru zamówienia, numeru przesyłki oraz dokładne opisanie przyczyn reklamacji.
 5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 6. Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy, chyba że wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
 7. Jeżeli konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna .
 8. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o niezgodności zakupionego towaru z umową przed upływem  miesiąca od wykrycia niezgodności.
 9. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności lub wadliwości towaru, jeżeli używał towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub nie stosował się do wskazówek dotyczących sposobu prania i pielęgnacji, znajdujących się w opisie każdego produktu.
 10. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem. Sklep nie zwraca także kosztów odesłania towaru w sytuacji reklamacji złożonej przez Kupującego niebędącego konsumentem .
 11. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta.
 12. Sprzedawca udziela na każdy towar zakupiony w Sklepie 7 dniowej gwarancji. W przypadku, gdyby okazało się towar jest wadliwy Sprzedawca na podstawie gwarancji wymieni towar na nowy lub zwróci pieniądze.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

  1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
   • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
   • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
   • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
   • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
   • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
   • dostarczania prasy,
   • usług w zakresie gier hazardowych.

<3>W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.<4>Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia od umowy.<5>Konsument odstępujący od umowy wysyła towar na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.<6>Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta.<7>Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6 Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 6. Zapisując się do newslettera w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na przyjętą przez Sklep politykę prywatności, czyli wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o nowościach i promocjach.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.
 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie www.niemul.pl (zakładka „Regulamin”) od dnia 01.06.2016 r.
 5. Sklep ma prawo zmienić regulamin. O każdej zmianie regulaminu Sklep informuje Kupujących przed terminem wejścia w życie zmian regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie Kupujący informuje o tym Sklep, a wówczas Sklep usuwa konto Kupującego. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu